Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Nauczycieli-kliknij

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców i opiekunów prawnych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, z siedzibą przy ul. Literackiej 8, 05-400 Otwock, tel.: 22 779 35 04, adres e-mail: srodborow@o2.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

Cele przetwarzania

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w następujących celach:

  1. prowadzenia – zgodnie z ustawowymi obowiązkami placówek oświatowych – działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz działań związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia zajęć dodatkowych, realizacji zadań z zakresu BHP, prowadzenia świetlicy szkolnej oraz umożliwiania wypożyczania książek z biblioteki szkolnej;

  2. dokumentowania procesu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej realizowanej przez ośrodek, poprzez prowadzenie w związku z tym niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa (m.in. prowadzenie ewidencji uczniów, dziennika lekcyjnego);

  3. szybkiego kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi w nagłych okolicznościach;

  4. promowania i wyróżniania osiągnięć ucznia poprzez: umieszczanie jego danych osobowych na tablicach na terenie szkoły pod pracami wykonanymi przez ucznia, ogłaszanie wygranej w konkursie, w którym uczeń brał udział lub odczytywanie danych ucznia za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych.

Podstawy prawne

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także w związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz

  2. realizowanie zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (kreowanie właściwych postaw, formowanie pozytywnych zachowań i odruchów uczniów, wspieranie rozwoju i motywacja).

Czas przetwarzania

Dokumentacja z danymi osobowymi wytworzona podczas uczęszczania ucznia do szkoły będzie przechowywana zgodnie z terminami wskazanymi w Instrukcji kancelaryjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Otwocku oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Instrukcja wraz z Wykazem dostępne są do wglądu w sekretariacie ośrodka.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych mogą być podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Otwocku, a także podmioty, z którymi szkoła podpisała stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach opisanych w RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz sprostowania;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw;

  • prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Brak podania danych osobowych poskutkuje nieprzyjęciem kandydata do ośrodka.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content