Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Do naszego Ośrodka, ze względu na jego położenie poza Centrum miasta, najlepiej dojechać samochodem. (Jak dojechać do Ośrodka? – kliknij mapę). Można również dojechać pociągiem do stacji PKP Śródborów – kierunek Pilawa, Dęblin. Następnie przejść pieszo asfaltową drogą ok. 600 m. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim zapraszamy do wjazdu/wejścia na teren Ośrodka przez bramę znajdującą się przed furtką lub bramę od strony ulicy Górnośląskiej. Przed furtką jest niewygodny krawężnik do pokonania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, ul. Literacka 8 ma jedną siedzibę mieszczącą się w obiekcie różnorodnym architektonicznie i podzielonym na pięć części.

Poszczególne części budynku, zgodnie z ich przeznaczeniem, oznaczono wielkimi literami na zewnątrz obiektu.

A – ADMINISTRACJA: W części A znajdują się: Na wprost furtki wejście główne i po lewej stronie od wejścia głównego wejście z podjazdem dla wózków. Wejście główne po pokonaniu 4 stopni prowadzi do pomieszczeń biurowo-administracyjnych znajdujących się na parterze. W tej części, po lewej stronie korytarza, znajduje się pochylnia, która prowadzi do budynku internatu, a po prawej stronie korytarza znajduje się wejście do budynku szkoły.

B – SZKOŁA: Budynek szkoły zajmuje dwie kondygnacje. Korytarze w najwęższej części mają 220 cm szerokości. Wejście na teren szkoły ma blokadę magnetyczną, która uniemożliwia swobodny dostęp do tej części budynku.

C – WEJŚCIE Z PODJAZDEM DLA WÓZKÓW – Wejście to prowadzi do internatu, części administracyjnej i szkoły. Przeznaczone jest dla osób poruszających się na wózku. Aby przedostać się do części administracyjnej i szkolnej należy pokonać pochylnię o długości 550 cm.

D i E – INTERNAT: W tej części znajdują się wejście główne do budynku internatu i wejście do użytkowej piwnicy. Do wejścia głównego prowadzą 7-stopniowe schody. Zejście do piwnicy ma 12 stopni. Na wszystkich kondygnacjach internatu korytarze mają 150 cm szerokości. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe z poręczami po jednej stronie. Drzwi mają blokadę magnetyczną, otwarcie możliwe po przywołaniu pracowników Ośrodka dzwonkiem umieszczonym przed wejściem.

NAGRANIA TREŚCI W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM:

Na parterze w budynku szkoły znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat Ośrodka wyposażony jest w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Przy wejściu głównym A znajduje się plan wizualizacji parteru całego Ośrodka.

W całym obiekcie nie ma windy oraz drzwi, które otwierają się automatycznie.

Na terenie Ośrodka znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnie chodnika prowadzące do wejścia głównego są nierówne bez najazdu na krawężniki. Występujące nierówności (wybrzuszenia) spowodowane są przez rozrastające się korzenie drzew.

Cały obiekt wyposażony jest w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz w monitoring zewnętrzny i monitoring wewnętrzny wszystkich korytarzy w internacie.

Placówka zapewnia dostęp alternatywny do obiektu przez zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

W ciągu dnia, w określonych godzinach, placówka zapewnia opiekę tłumacza języka migowego oraz wyraża zgodę na wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Dostępność cyfrowa

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Prezentacja treści rozwijana tylko z zakładek poziomych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 29.03.2022

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Opiekun strony: Mariusz Woronko

Adresy e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl lub sekretariat@glusiotwock.pl

Telefon: 22 779 35 04

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot liryczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępy do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2024

Skip to content