Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program Za życiem:


Za życiem – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Przetarg-dach

Ogłoszenie o wykonaniu umowy-kliknij

——————————————

Ogłoszenie o wyniku postępowania-kliknij

——————————————

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 3 czerwca 2022 r. – kliknij

———————————————

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – kliknij

———————————————

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT Z POWODU AWARII SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO – kliknij

———————————————

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA – kliknij

———————————————

Zamawiający podaje numer konta do wpłaty vadium:  

41 8023 0009 2001 0009 8645 0910 w Banku Spółdzielczym w Karczewie.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku gdy vadium zostało już wpłacone na konto podane w specyfikacji warunków zatrudnienia, zamawiający przeksięguje kwotę wpłaconego vadium na rachunek bankowy  

41 8023 0009 2001 0009 8645 0910 we własnym zakresie

———————————————

ZMIANA TREŚCI Nr 1 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – kliknij

———————————————

Remont dachu na budynku szkoły  w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Otwocku.

Numer referencyjny: SOSW/353/1/2022.

Termin składania ofert do: 17 maja 2022 r. do godziny 12:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/;

Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7de7a992-7ece-4325-9fa5-18988f629bce

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 

7de7a992-7ece-4325-9fa5-18988f629bce

Termin otwarcia ofert: 17 maja 2022 r. godzina 13:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Numer referencyjny: SOSW/353/1/2022

Ogłoszenie o zamówieniu: 2022/BZP 00138152/01kliknij

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – kliknij

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 4a – WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 5 – WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 5a – WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ- kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 7 – WZÓR WYKAZU ROBÓT – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 8 – WZÓR WYKAZU OSÓB – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 9 – WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO ODDANIA ZASOBÓW – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 10 – WZÓR OŚWIADCZENIA SKŁADANEGO PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA- kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 11 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA GENEROWANY PRZEZ miniPortal (ID Postępowania) – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 12 – WZÓR OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 12a – WZÓR OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 13 – PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU NR 1, 2, 4 SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 W OTWOCKU – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 14 – PROJEKT PRZEBUDOWA TECHNICZNY REMONTU DACHU BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 W OTWOCKU – INSTALACJA ODGROMOWA R1 – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 15 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA REMONTU DACHU BUDYNKU NR 1, 2, 4 SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 W OTWOCKU – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 16 – PRZEDMIAR ROBÓT – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 17 – ZAŚWIADCZENIE AB. 6473.215.2022.MK Z 16.03 – kliknij

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2022

Skip to content