Dane kontaktowe Ośrodka:

SPECJALNY
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
W OTWOCKU
ul. Literacka 8
05-400 OTWOCK
tel. 22 779 35 04
e-mail: srodborow@o2.pl
sekretariat@glusiotwock.pl

Program Za życiem:


Za życiem – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

Program EFS:Program OSE:

Administrator serwisu:

Programy

PROGRAM ZA ŻYCIEM

REGULAMIN

UDZIAŁU W PROGRAMIE RZĄDOWYM „ZA ŻYCIEM”

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

  1. Postanowienia ogólne

§ 1. Program Za Życiem sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w porozumieniu ze Starostą Powiatu Otwockiego.

§ 2. Wykonawcą programu od 01.12.2017 r. jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Otwocku wyznaczony na terenie powiatu otwockiego do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, zwanego dalej ośrodkiem.

§ 3. Program realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 4. Osoba zgłaszająca dziecko do programu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.

II . Cele i charakter programu

§ 5. Program dotyczy dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10.

§ 6. Celem programu jest zapewnieniu dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania jego rozwoju poprzez:

  1. zorganizowanie specjalistycznej terapii,
  2. skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych,
  3. nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i instytucjami oświatowymi w celu udzielenia aktywnej pomocy i wsparcia dziecku oraz jego rodzinie.

§ 7. Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka.

§ 8. Zajęcia będą odbywały się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego mieszczącego się w Otwocku przy ulicy Literackiej 8

§ 9. Uczestnikami programu są dzieci zakwalifikowane na zajęcia przez zespół nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku.

§ 10. Rodzaje zajęć i dobór specjalistów pracujących z dzieckiem będzie wynikał z zaleceń zawartych w dokumentach wymienionych w §12 oraz informacji zawartych w stososowanej dokumentacji pedagogicznej i medycznej dostarczonej przez rodziców dziecka.

§ 11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, ustalaniu ilości i rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem.

§ 12. Zgłoszenie dziecka do programu następuje poprzez złożenie w sekretariacie Ośrodka dokumentów rekrutacyjnych tj:

  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • zaświadczenia wydanego przez lekarza II stopnia lub lekarza posiadającego tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalisty w zakresie pediatrii, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

§ 13. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania programu a kolejność i zakwalifikowanie się do programu weryfikowane jest przez Koordynatora Programu. Dzieci, które spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały zakwalifikowane do programu, będą umieszczane na liście rezerwowej i w razie możliwości rekrutowane w kolejnych latach trwania programu lub w miejsce dzieci, które z różnych przyczyn (choroba, zmiana miejsca zamieszkania) zrezygnują z udziału w programie w ciągu roku. Z listy rezerwowej w pierwszej kolejności przyjmowane zostaną dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia.

  1. Udział w programie

§ 14. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 15. Każde dziecko zakwalifikowane do programu będzie miało prawo do realizacji do 5. godzin tygodniowo zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych konsultacji z psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą lub innymi specjalistami pracującymi w Ośrodku.

§ 16. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie informacji o dysfunkcjach dziecka wyłącznie zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji programu.

§ 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otwock 02.01.2018

DRUKI DO POBRANIA:

ZAŚWIADCZENIE – pobierz dokument

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – pobierz dokument

  • UNIJNE
  • OSE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2022

Skip to content