Program EFS:Administrator serwisu:

***

***

Informacja dla uczniów powyżej 18 roku życia, rodziców i opiekunów prawnych

Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel zostanie przeznaczone ze środków PFRON łącznie 174 mln zł.

500 zł co miesiąc

Z  nowego  programu  mogą skorzystać  uczestnicy  m. in.  warsztatów  terapii zajęciowych,  środowiskowych  domów  samopomocy,  dziennych  domów  pomocy społecznej,  uczestnicy  zajęć  rewalidacyjno – wychowawczych  oraz  wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych  i  specjalnych ośrodków wychowawczych. Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez  3 miesiące, licząc od marca.

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu. Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

Kto otrzyma wsparcie i jakie są wyjątki?

O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia. Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak otrzymać świadczenie?

  Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Pedagog szkolny SOSW nr 2 w Otwocku

mgr Krzysztof Stolarski

***

Strona naszego Ośrodka (www.glusiotwock.pl) jest zintegrowana
z Facebookiem (facebook.com/oswotwock).

instagram.com/glusi_otwock – kliknij

SOSW NR 2 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OTWOCKU
Administrator strony: mgr Mariusz Woronko, e-mail: mariuszworonko@glusiotwock.pl
Powered by WordPress
2008-2020